Lịch công tác

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
15/04/2021 07:00 Học tập theo Kế hoạch Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế Đại tá Trần Văn Bản, Phó Giám đốc