I. ĐẢNG ỦY

Bí Thư: Lê Kim Anh

Phó Bí thư: Trần Văn Bản

Các ủy viên:

1. Nguyễn Quang Linh

2. Trần Lê Minh

3. Đỗ Thị Ngọc Hà

4. Hồ Thanh Thiên

5. Ngô Tấn Việt

Ủy Ban Kiểm tra

1. Chủ nhiệm: Trần Văn Bản

2. Ủy viên: Phạm Danh Nha

3. Ủy viên: Lê Thị Mai Oanh

II. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Chủ tịch: Hồ Thanh Thiên

Phó Chủ tịch: Nguyễn Tiến Đồng

Các ủy viên BCH:

1. Ngô Thị Phượng

2. Vũ Thị Chung

3. Hà Ngọc Phi

4. Trần Văn Tiến

5. Trần Minh Quyền

III. ĐOÀN CƠ SỞ

1. Bí thư: Trần Đình Giai

2. Phó Bí thư: Lê Thanh Dương