I. BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc: đ/c Nguyễn Quang Linh

2. Phó giám đốc: đ/c Lê Kim Anh

3. Phó giám đốc: đ/c Trần Văn Bản

II. PHÒNG ĐÀO TẠO, QLS, ĐTBD

1. Trưởng Phòng: đ/c Ngô Tấn Việt

2. Phó trưởng Phòng: đ/c Vũ Thị Chung

III. PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC

1. Trưởng Phòng: đ/c Trần Lê Minh

2. Phó trưởng Phòng: đ/c

IV. PHÒNG HẬU CẦN, TÀI CHÍNH, KỸ THUẬT

1. Trưởng Phòng: đ/c Hồ Thanh Thiên

2. Phó trưởng Phòng: đ/c Lê Quang Vinh

3. Kế toán Trưởng: đ/c Ngô Thị Phượng

V. KHOA CHÍNH TRỊ

1. Trưởng Khoa: đ/c Phạm Danh Nha

2. Phó trưởng Khoa: đ/c Nguyễn Xuân Hòa

VI. KHOA QUÂN SỰ

1. Trưởng Khoa: đ/c Nguyễn Văn Tâm

2. Phó trưởng Khoa: đ/c Hoàng Khắc Minh