Danh sách sinh viên trường Đại học Phú Xuân chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ GDQPAN

Thời ggian đăng ký học cải thiện từ ngày 01/6 - 30/6/2023