Sinh viên chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ khoá 227 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế