Sinh viên chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ khoá 227 Trường Du lịch, Đại học Huế