Danh sách sinh viên trường ĐHKH, ĐH Huế chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ GDQPAN

Thời gian đăng ký học cải thiện từ ngày 01/6 đến 30/6/2023 trong giờ hành chính.