Hội đồng Khoa học công nghệ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế tiến hành nghiệm thu 04 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

Ngày 15/01/2022, Hội đồng Khoa học công nghệ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế tiến hành nghiệm thu 04 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở gồm:

  1. Tên đề tài: “Nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo Việt Nam cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế”.

Chủ nhiệm đề tài: Thiếu tá Nguyễn Tiến Đồng, giảng viên Khoa Quân sự và nhóm tác giả tham gia đề tài: Trung tá Nguyễn Văn Minh, ThS Trần Văn Tiến, ThS Trần Minh Quyền;

Thiếu tá Nguyễn Tiến Đồng, Chủ nhiệm đề tài trình bày trước Hội đồng nghiệm thu

  1. Tên đề tài: “Xây dựng môi trường văn hóa cho sinh viên học tập tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế”

Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Trần Thị Thúy Hồng, giảng viên Khoa Chính trị và nhóm tác giả tham gia đề tài: CN Nguyễn Ngọc Thành, CN Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa, CN Nguyễn Thị Nguyệt;

CN Trần Thị Thúy Hồng, Chủ nhiệm đề tài trình bày trước Hội đồng nghiệm thu

  1. Tên đề tài: “Nâng cao chất lượng Quản lý sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế”

Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Đình Duy Tín, giảng viên Khoa Quân sự và nhóm tác giả tham gia đề tài: ThS Hà Ngọc Phi, ThS Lê Văn Long, CN Đinh Thị Thanh Tuyền;

ThS Nguyễn Đình Duy Tín, Chủ nhiệm đề tài trình bày trước Hội đồng nghiệm thu

 

 

 

 

 

 

  1. Tên đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế trong tình hình hiện nay”

Chủ nhiệm đề tài: CN Trương Đình Toản, chuyên viên Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên, Đối tượng bồi dưỡng và nhóm tác giả tham gia đề tài: ThS Lê Hải Yến, ThS Trần Đình Giai, ThS Nguyễn Văn Lợi, CN Đỗ Thị Ngọc Hà;

CN Trương Đình Toản, Chủ nhiệm đề tài trình bày trước Hội đồng nghiệm thu

Nhận xét chung: Qua 04 đề tài vừa được Hội đồng khoa học Trung tâm nghiệm thu đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của chủ nhiệm các đề tài và nhóm tác giả nghiên cứu đã hoàn thành kịp tiến độ thời gian mặc dù dịch bệnh Covid ngày càng diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề khảo sát, điều tra thực trạng và xử lý số liệu. Các đề tài khai thác các nội dung, lĩnh vực liên quan đến công tác quản lý, điều hành, giảng dạy thực tế tại Trung tâm. Vì vậy đây là một sản phẩm khoa học rất bổ ích để làm tài liệu tham khảo vận dụng vào việc nâng cao hiệu quả các mặt công tác tại đơn vị.

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu phản biện đề tài: