Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

              Chiều ngày 27/4/2021, Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Báo cáo viên do đ/c Lê Kim Anh, Bí thư Đảng ủy đảm nhận.

              Nội dung giới thiệu bao gồm: 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

Đ/c Lê Kim Anh, Bí thư đảng ủy, báo cáo viên

           Sau học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng. Đ/c Lê Kim Anh, Bí thư Đảng ủy yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên của Trung tâm tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, liên hệ sát với yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của đơn vị đặc biệt là giảng viên phải bổ sung vào nội dung bài giảng, liên hệ làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở cấp mình. Đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Một số hình ảnh của Hội nghị