Lễ kết nạp đảng viên

Ngày 20/3/2021, Chi bộ Khoa Quân sự tiến hành tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho đ/c Nguyễn Đình Duy Tín. Đến dự và chỉ đạo có đ/c Đại tá Trần Văn Bản, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm.

Khoa Quân sự được thành lập theo Quyết định số 855-QĐ/ĐHH ngày 10/8/2017 của Giám đốc Đại học Huế trên cơ sở chia tách Khoa Giáo viên thành 02 Khoa Quân sự và Khoa Chính trị. Hiện nay, Chi bộ có 11 đảng viên (01 đảng viên dự bị) trên tổng số 12 viên chức, người lao động. Chi bộ và toàn thể viên chức, người lao động Khoa Quân sự đã đoàn kết, thống nhất thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cấp trên giao. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 Chi bộ đã xây dựng, bồi dưỡng, giới thiệu và làm tốt công tác phát triển đảng.

Thừa ủy quyền đảng ủy cấp trên, đ/c Trần Minh Quyền, Bí thư Chi bộ đã công bố Quyết định chuẩn y kết nạp đảng đối với quần chúng Nguyễn Đình Duy Tín và phải trãi qua thử thách 12 tháng trước khi trở thành đảng viên chính thức.

Xin chúc mừng Chi bộ Khoa Quân sự,chúc mừng đ/c Nguyễn Đình Duy Tín!