Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Huế

Ngày 10/3/2022, Hội đồng Khoa học công nghệ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Huế “Nâng cao hiệu quả giáo dục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho sinh viên Đại học Huế”. Mã số đề tài: DHH2020-16-02 do Đại tá Phạm Danh Nha làm chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu gồm ThS Hà Ngọc Phi, ThS Trần Minh Quyền, ThS Ngô Thị Phượng, CN Tô Thị Linh.

Nhận xét chung: Hội đồng đánh giá cao sự nổ lực của Chủ nhiệm và các thành viên tham gia đề tài vừa trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh vừa phải điều tra, xử lý số liệu nhưng vẫn hoàn thành kịp tiến độ thời gian mặc dù dịch bệnh Covid ngày càng diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề khảo sát, điều tra thực trạng và xử lý số liệu. Đề tài khai thác các nội dung, lĩnh vực liên quan đến nhận thức, giáo dục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới cho sinh viên Đại học Huế. Đây là một sản phẩm khoa học rất bổ ích để làm tài liệu tham khảo vận dụng vào việc nâng cao hiệu quả các mặt công tác tại đơn vị.

Một số hình ảnh:

Các thành viên phản biện đề tài

Thư ký hội đồng thông qua đề tài