I. BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc: PGS, TS Lê Anh Phương

2. Phó Giám đốc: 

3. Phó Giám đốc thường trực: Thượng tá Nguyễn Xuân Thiện

II. PHÒNG ĐÀO TẠO, QLSV, ĐTBD

1. Trưởng Phòng: 

2. Phó trưởng Phòng: ThS Vũ Thị Chung

III. PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC

1. Trưởng Phòng: Đ/c Trần Lê Minh

2. Phó trưởng Phòng: ThS Hà Ngọc Phi

IV. PHÒNG HẬU CẦN, TÀI CHÍNH, KỸ THUẬT

1. Trưởng Phòng: ThS Hồ Thanh Thiên

2. Phó trưởng Phòng: Đ/c Lê Quang Vinh

3. Kế toán Trưởng: ThS Ngô Thị Phượng

V. KHOA CHÍNH TRỊ

1. Trưởng Khoa: ThS Trần Văn Tiến (Phụ trách)

2. Phó trưởng Khoa: 

VI. KHOA QUÂN SỰ

1. Trưởng Khoa: Ths Trần Minh Quyền (Phụ trách)

2. Phó trưởng Khoa: