I. ĐẢNG ỦY

Bí Thư: 

Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT:

Thượng tá Nguyễn Xuân Thiện

Các ủy viên:

1. Lê Anh Phương

2. Trần Lê Minh

3. Trần Minh Quyền

4. Hồ Thanh Thiên

5. Vũ Thị Chung

Ủy Ban Kiểm tra

1. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Thiện

2. Ủy viên: 

3. Ủy viên: Lê Thị Mai Oanh

II. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Chủ tịch: Trần Minh Quyền

Phó Chủ tịch: Phan Văn Việt

Các ủy viên BCH:

1. Ngô Thị Phượng

2. Vũ Thị Chung

3. Hà Ngọc Phi

4. Tô Thị Linh

5. Nguyễn Văn Tuấn Anh

III. ĐOÀN CƠ SỞ

1. Bí thư: Lê Công Dưỡng

2. Phó Bí thư: Nguyễn Ngọc Thành