Lịch công tác

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
29/06/2022 07:00 Học tập theo Kế hoạch Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế Trung tá Nguyễn Xuân Thiện, Phó Giám đốc
30/06/2022 07:00 Học tập theo Kế hoạch Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế Trung tá Nguyễn Xuân Thiện, Phó Giám đốc
01/07/2022 08:00 Giao ban Trung tâm Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế Đại tá Lê Kim Anh, Phó Giám đốc