STT Tiêu đề Ngày đăng File đính kèm
1 Kết quả môn học GDQP&AN khóa 216 21-03-2023 Tải tập tin
2 Kết quả môn học GDQP&AN khóa 215 21-03-2023 Tải tập tin
3 Kết quả môn học GDQP&AN khóa 214 21-03-2023 Tải tập tin
4 Kết quả môn học GDQP&AN khóa 213 21-03-2023 Tải tập tin
5 Kết quả sinh viên chưa đạt môn GDQP&AN khóa 224 21-03-2023 Tải tập tin
6 Kết quả sinh viên chưa đạt môn GDQP&AN khóa 223 21-03-2023 Tải tập tin
7 Kết quả sinh viên chưa đạt môn GDQP&AN khóa 222 21-03-2023 Tải tập tin
8 Kết quả sinh viên chưa đạt môn GDQP&AN khóa 220 21-03-2023 Tải tập tin
9 Kết quả sinh viên chưa đạt môn GDQP&AN khóa 219 21-03-2023 Tải tập tin
10 Kết quả sinh viên chưa đạt môn GDQP&AN khóa 217 21-03-2023 Tải tập tin